BILANŢUL ACTIVITĂŢII PENITENCIARULUI IAŞI PENTRU ANUL 2010

La activitate au participat: echipa de management a penitenciarului, membrii personalului instituţiei şi domnul comisar şef de penitenciare Tiberiu UNGUREANU, director general adjunct din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
Cu ocazia Bilanţului activităţii instituţiei, au fost prezentate principalele aspecte legate de activitatea desfăşurată, realizările, propunerile de îmbunătăţire a activităţii, dificultăţile întâmpinate şi obiectivele neatinse.
“În cursul anului 2010 personalul Penitenciarului Iaşi a acţionat cu consecvenţă pentru realizarea obiectivelor generale ale unităţii stabilite, pentru perioada analizată, în planurile locale, regionale şi generale pentru întreg sistemul penitenciar şi care au vizat în principal următoare aspecte:
1. asigurarea condiţiilor de aplicare corectă a prevederilor legislaţiei execuţional – penale în vigoare, transpunerea în practică a strategiei de aplicare a regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate, respectarea legalităţii deţinerii şi aplicarea întocmai a normelor de siguranţă penitenciară urmărind permanent prevenirea evenimentelor negative şi menţinerea unei stări de spirit corespunzătoare în rândul persoanelor private de libertate;
2. identificarea şi evaluarea nevoilor de asistenţă socială, educaţie şi terapeutice ale persoanelor private de libertate în vederea individualizării regimului de executare a pedepselor privative de libertate şi a realizării activităţilor de reintegrare socială a acestora;
3. desfăşurarea activităţilor destinate executării pedepselor privind înzestrările, dotările şi asigurarea cu bunuri şi mijloace materiale în funcţie de obiectivele unităţii, priorităţile şi resursele materiale şi financiare alocate unităţii prin bugetul anului 2010;
4. asigurarea dreptului la asistenţă medicală a persoanelor private de libertate;
5. aplicarea şi respectarea legilor, instrucţiunilor şi ordinelor Ministrului Justiţiei şi a deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor referitoare la managementul resurselor umane.

Pe linia asigurării legalităţii deţinerii şi siguranţa locului de deţinere
Obiectivele propuse în cadrul sectorului siguranţă şi regim penitenciar au fost îndeplinite, cu excepţia celor care au ţinut în mod expres de alocarea de resurse materiale şi umane, astfel:
– s-au îndeplinit misiunile de pază, supraveghere şi escortare a persoanelor private de libertate în conformitate cu actele normative în vigoare, înregistrându-se în acest an un efectiv mediu de 1379 persoane private de libertate, comparativ cu anul 2009, când au fost custodiate aproximativ 1316;
– au fost escortate la instanţele de judecată şi organele de urmărire penală un număr de 14.303 persoane, comparativ cu anul 2009, când au fost escortate un număr de 15.920;
– au fost desfăşurate activităţi ocazionate de primirea în penitenciar, liberarea condiţionată, transferul sau tranzitul persoanelor private de libertate; în anul de referinţă au fost transferate la alte unităţi penitenciare 2.857 persoane condamnate şi au venit în transfer de la alte unităţi penitenciare 2.437,
– au fost desfăşurate activităţi specifice de percheziţie şi control, fiind descoperite un număr de 244 telefoane mobile asupra persoanelor private de libertate cu ocazia percheziţiilor efectuate la camerele de deţinere şi în locurile unde au acces acestea, comparativ cu anul 2009 când au fost identificate un număr de 226.
– În cadrul comisiilor de disciplină au fost discutate 1229 rapoarte de incident întocmite persoanelor private de libertate, fiind aplicate 934 sancţiuni disciplinare;
– Au fost acordate drepturile persoanelor condamnate la corespondenţă şi petiţionare, fiind expediate 720 de plicuri şi primite 17.106. De asemenea, în acest an, persoanele private de libertate au beneficiat de un număr de 13.602 vizite, din care 9.557 vizite cu dispozitiv de separare, 3.757 vizite fără dispozitiv şi 288 vizite intime.
– Au fost rezolvate un număr de 15.327 cereri ale persoanelor private de libertate privind drepturile de care acestea beneficiază potrivit prevederilor legale.

Pe linia sectorului educaţie şi intervenţie psihosocială
Activitatea Serviciului Educaţie şi Asistenţă Psihosocială în anul 2010 s-a desfăşurat în condiţiile lipsei acute de personal pe domeniul asistenţă psihosocială, asigurându-se integral serviciile de specialitate în contextul în care la nivel de unitate au fost situaţii de hetero – şi autoagresiuni frecvente (cu precădere în trimestrul I – 2010).
Obiectivele muncii de reabilitare în vederea reintegrării sociofamiliale a persoanelor private de libertate, au putut fi atinse prin crearea unei ample reţele comunitare de suport prin negocierea unui număr de 56 protocoale locale de colaborare, urmărindu-se acoperirea a cât mai diverse servicii de specialitate, de stat sau nonguvernamentale.
Personalul Serviciului Educaţie şi Asistenţă Psihosocială a participat la implementarea a 3 proiecte cu finanţare nerambursabilă, asigurând suportul logistic necesar susţinerii activităţilor specifice şi contribuind la diversificarea activităţilor de reabilitare a persoanelor private de libertate, astfel:
– în parteneriat cu Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany s-a susţinut proiectul Dă sens vieţii tale! – program integrat de life skills pentru copiii şi tinerii delincvenţi, proiect finanţat în cadrul programului “Facilitatea de tranziţie 2007/ 19343.03.03”. Acesta s-a derulat pe parcursul a 10 luni şi a fost adresat unui numar de 50 de tineri (21- 25 de ani) aflaţi în regim închis. Proiectul a fost susţinut de 2 psihologi din cadrul fundaţiei şi coordonat în cadrul instituţiei de către un psiholog din cadrul serviciului;
– în parteneriat cu Asociaţia Salvaţi Copiii s-a derulat proiectul “Abilităţi de viaţă pentru succes vocaţional“, finanţat de Uniunea Europeană prin contract de grant Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.03.03/AB18. Acesta s-a derulat pe parcursul a 10 luni şi a fost adresat unui numar de 30 de tineri (21- 25 de ani) aflaţi în regim închis. Proiectul a fost susţinut de personal specializat din partea partenerului şi coordonat în cadrul instituţiei de către un educator din cadrul serviciului;
– în parteneriat cu alte 6 unităţi de deţinere, 7 primării, 2 asociaţii din Franţa şi una din România, Penitenciarul Iaşi a derulat activităţi promovând 2 concepte novatoare în societatea modernă şi în munca de reintegrare a persoanelor private de libertate. Primul ar fi cel de susţinere acţiuni de ecologizare, iar al doilea de voluntariat al deţinuţilor din perspectiva parteneriatului public-privat, în cadrul proiectului ”Persoanele private de libertate, în slujba protecţiei mediului înconjurător, pentru creşterea competitivităţii şi a atractivităţii teritoriilor”.
De asemenea, la concursul de creaţie literară “George Ţărnea” – ediţia a-III-a, desfăşurat la Galaţi, persoanele private de libertate – membre ale Cenaclului Literar CLEPSIDRA din Penitenciarul Iasi au obţinut:
– la secţiunea proză: un loc I , un loc II şi un loc III;
– la sectiunea poezie: un loc I şi un loc II;
– la secţiunea jurnalism: un loc I.
Din punct de vedere statistic, vă prezentăm următorii indicatori ai activităţilor desfăşurate de cadrele Serviciului de Educaţie şi Intervenţie Psihosocială:
– programe educaţionale – 3569;
– formare profesională – 23;
– activităţi educaţionale – 3.469;
– activitatea de bibliotecă: – număr cititori:357; număr cărţi rulate: 1961;
– convorbiri individuale – 1.687;
– evaluări psihologice – 2.726;
– total evaluări sociale – 2.698;
– consilieri psihologice – 1.326;
– consilieri sociale – 1.119;
– total demersuri pentru soluţionarea cazurilor (contactare/identificare/ instituţii/ONG/familii/aparţinători ) – 3.969;
– programe de asistenţă psihologică (de grup) destinate nevoilor de intervenţie generală – 224 participanţi;
– programe de asistenţă socială – 531;
– total dosare de educaţie şi aistenţă psihosocială gestionate – 3.320;
– programe şi activităţi religioase – 1.666;
– şcolarizare – 112 participanţi.

Pe linia sectorului economico administrativ

Compartimentul economic – administrativ îndeplineşte una din funcţiile suport ale activităţii Penitenciarului Iaşi, şi ca atare, obiectivul general al acestui compartiment îl reprezintă asigurarea suportului financiar, material şi logistic celorlalte compartimente ale unităţii, care au rolul de a îndeplini funcţiile de bază, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a ordinelor şi normativelor emise de Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
Dificultăţile financiare la nivel naţional au impus şi anumite restricţii la nivelul unităţii ce au determinat mici nemulţumiri din partea unor persoane private de libertate. Astfel, materialele igienico – sanitare au fost distribuite în anumite perioade numai persoanelor private de libertate necăutate şi fără posibilităţi financiare, s-au redus cantităţile de detergenţi la spălătorie şi la întreţinerea spaţiilor, s-au luat măsuri de restricţionare a furnizării energiei electrice şi a consumului de apă potabilă şi s-au efectuat substituiri la produsele ce intră în componenţa hranei cu produse cu putere calorică echivalentă sau mai mare dar cu preţuri mai mici.
Pe lângă dificultăţile întâmpinate în cursul acestui an, putem marca şi o serie de aspecte pozitive, cum ar fi: realizarea veniturilor proprii conform bugetului în procent de 99,67%, fapt ce a permis achiziţia unor mijloace fixe, finalizarea exerciţiului financiar 2010 fără datorii, urmare monitorizării atente a achiziţiilor publice şi utilizarea acordurilor cadru la toate produsele cu furnizare ritmică, precum şi realizarea investiţiei Pavilion multifuncţional corp D în procent de 50%, existând premise certe de finalizare în anul 2011, chiar dacă lucrările au fost sistate în prima parte anului.

Pe linia asigurării asistenţei medicale:
Asigurarea asistenţei medicale s-a realizat prin îndeplinirea celor 3 obiective propuse de către cadrele medicale, şi anume: asigurarea asistenţei medicale a persoanelor private de libertate, asigurarea bazei tehnico-materiale şi asigurarea asistenţei medicale a personalului. Astfel în acest an, prin cabinetul medical destinat persoanelor private de libertate au fost acordate de către de 4 medici specialişti MG/MF (2 angajaţi ai unităţii şi 2 cu contracte prestări servicii) un număr de 36.124 consultaţii medicale la cerere sau programate.
Asistenţa medicală stomatologică a fost realizată în prima jumătate a anului 2010 de 2 medici dentişti, din care unul cu contract prestări servicii, iar în a doua jumătate a anului de 1 medic dentist, fiind acordate un număr de 1.942 consultaţii şi 3.847 tratamente stomatologice.
Persoanele private de libertate din unitate au necesitat aproximativ 5000 examinări de specialitate din care aproximativ 1900 au fost efectuate în unitate, de către medici specialişti în baza protocoalelor de colaborare încheiate. Comparativ cu anul 2009 se observă scăderea numărului de persoane private de libertate prezentate în unităţi sanitare ale Ministerului Sănătăţii. Persoanele private de libertate care au necesitat supravegherea stării clinice şi a tratamentului au fost internate în infirmeria unităţii şi în spitale aparţinând ANP sau Ministerului Sănătăţii.
Pentru autoagresiuni au fost examinate 81 persoane private de libertate şi pentru agresiuni între deţinuţi 223 persoane private de libertate.
De asemenea a fost prezentată analiza de imagine a instituţiei noastre, relaţia de colaborare cu trusturile de presă locale, apreciindu-se că percepţia mass-media faţă de realităţile sistemului penitenciar este una obiectivă şi realistă, coeficientul de imagine anual fiind pozitiv. Mass-media s-a dovedit un real partener în conştientizarea la nivelul societăţii a rolului sistemului penitenciar şi a importanţei misiunii sale – acela de partener social aflat în slujba comunităţii.
În finalul şedinţei, au fost punctate principalele aşteptări şi obiective ale unităţii noastre prevăzute pentru anul 2011, şi anume: garantarea siguranţei sistemului de detenţie, asigurarea legalităţii deţinerii şi a drepturilor persoanelor private de libertate, asigurarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate, asigurarea asistenţei medicale personalului unităţii, implementarea standardelor de educaţie şi asistenţă psihosocială, asigurarea dreptului la informare pentru toate persoanele private de libertate, derularea activităţilor de instruire şcolară şi calificare profesională a persoanelor custodiate, accesarea şi implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă proprii, sau în parteneriat cu O.N.G.-uri şi instituţii guvernamentale, asigurarea suportului financiar, material şi logistic celorlalte compartimente ale unităţii, care au rolul de a îndeplini funcţiile de bază şi identificarea şi atragerea unor noi beneficiari în vederea creşterii veniturilor”, se arata intr-un comunicat de presa emis d PMS Iasi.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: